4 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) ฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการประมง โครงการการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดการทำธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย พร้อมปลูกฝังการทำประมงที่ถูกกฎหมายให้กับเยาวชน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190704085035045

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) ฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการประมง นำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 10 นาย ปฏิบัติงานตามแผนโครงการการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดการทำธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน” จำนวนนักเรียน 50 คน เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มนักเรียน และเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมปลูกฝังการทำประมงที่ถูกกฎหมาย  โรงเรียนสามบ่อวิทยา ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี นายเจริญ โอมณี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามปะมงทะเลเขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับ “ธนาคารปู” มีลักษณะเหมือนกับการฝาก – ถอนเงิน ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เพียงแต่เปลี่ยนจากเงินสดมาเป็นการรับฝากแม่ปูแทน ส่วนดอกเบี้ย คือ ลูกปูที่ปล่อยลงสู่ทะเล เมื่อเติบโตขึ้น ชาวประมงสามารถจับขึ้นมาขายเป็นรายได้ต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อม  ไปกับการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ให้กับชาวประมงอย่างยั่งยืน ด้วยการทำประมงที่ถูกกฎหมาย